آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1293
 بازدید امروز : 20
 کل بازدید : 31012
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2500
ورزش 1 برادران
لیست گروه های ورزش 1 پسران

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

توضيحات

1229351-02

ورزش 1

ميرحسيني سيدسعيد

درس(ع): شنبه 15:00-16:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-04

ورزش 1

ميرحسيني سيدسعيد

درس(ع): شنبه 16:30-18:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-06

ورزش 1

اميني جهرمي اسداله

درس(ع): شنبه 08:00-09:30

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-08

ورزش 1

اميني جهرمي اسداله

درس(ع): شنبه 09:30-11:00

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-10

ورزش 1

اميني جهرمي اسداله

درس(ع): شنبه 11:00-12:30

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-16

ورزش 1

نيك روان احمد

درس(ع): يك شنبه 08:00-09:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-18

ورزش 1

نيك روان احمد

درس(ع): يك شنبه 09:30-11:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-20

ورزش 1

نيك روان احمد

درس(ع): يك شنبه 11:00-12:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-22

ورزش 1

صوفي نژاد محمود

درس(ع): يك شنبه 15:00-16:30

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-24

ورزش 1

صوفي نژاد محمود

درس(ع): يك شنبه 16:30-18:00

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-26

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): يك شنبه 08:00-09:30

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-28

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): يك شنبه 09:30-11:00

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-30

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): يك شنبه 11:00-12:30

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-32

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): دو شنبه 13:30-15:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-34

ورزش 1

ميرحسيني سيدسعيد

درس(ع): دو شنبه 15:00-16:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-40

ورزش 1

سلطانيان محمدعلي

درس(ع): سه شنبه 15:00-16:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

1229351-46

ورزش 1

نيك روان احمد

درس(ع): سه شنبه 15:00-16:30

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-48

ورزش 1

نيك روان احمد

درس(ع): سه شنبه 16:30-18:00

فوتسال- محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي

1229351-50

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): دو شنبه 08:00-09:30

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-52

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): دو شنبه 09:30-11:00

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-54

ورزش 1

ساليانه محمدعلي

درس(ع): دو شنبه 11:00-12:30

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-56

ورزش 1

ترحمي محمد

درس(ع): چهار شنبه 11:00-12:30

شنا- محل برگزاري كلاس: استخر نور

1229351-58

ورزش 1

آوندي سيدمحسن

درس(ع): سه شنبه 09:30-11:00

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-60

ورزش 1

آوندي سيدمحسن

درس(ع): سه شنبه 11:00-12:30

بدنسازي- محل برگزاري كلاس: مركز آمادگي جسماني

1229351-62

ورزش 1

سلطانيان محمدعلي

درس(ع): پنج شنبه 08:00-09:30

فئتسال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي شهميرزاد

ساعت