آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1204
 بازدید امروز : 17
 کل بازدید : 31009
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2813
ورزش 1 خواهران
لیست گروه های ورزش 1 خواهران در نیمسال 3942

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

توضيحات

1229351-01

ورزش 1

خرميان مهديه

درس(ع): شنبه 09:30-11:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-03

ورزش 1

خرميان مهديه

درس(ع): شنبه 11:00-12:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-05

ورزش 1

حسن آبادي مرضيه

درس(ع): شنبه 13:30-15:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-07

ورزش 1

حسن آبادي مرضيه

درس(ع): شنبه 15:00-16:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-09

ورزش 1

خرميان مهديه

درس(ع): شنبه 08:00-09:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-11

ورزش 1

رضايي فاطمه

درس(ع): شنبه 09:30-11:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-13

ورزش 1

سمندي بنفشه

درس(ع): شنبه 13:30-15:00

بدمينتون - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-15

ورزش 1

سمندي بنفشه

درس(ع): شنبه 15:00-16:30

بدمينتون - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-17

ورزش 1

ناظميان اردكاني طيبه

درس(ع): شنبه 08:00-09:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-19

ورزش 1

ناظميان اردكاني طيبه

درس(ع): شنبه 09:30-11:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-21

ورزش 1

ناظميان اردكاني طيبه

درس(ع): شنبه 11:00-12:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-23

ورزش 1

حسن آبادي مرضيه

درس(ع): يك شنبه 13:30-15:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-25

ورزش 1

حسن آبادي مرضيه

درس(ع): يك شنبه 15:00-16:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-27

ورزش 1

سادات حسيني سميرا

درس(ع): يك شنبه 08:00-09:30

واليبال - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-29

ورزش 1

سادات حسيني سميرا

درس(ع): يك شنبه 09:30-11:00

واليبال - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-31

ورزش 1

سادات حسيني سميرا

درس(ع): يك شنبه 11:00-12:30

واليبال - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-33

ورزش 1

سادات حسيني سميرا

درس(ع): دو شنبه 09:30-11:00

واليبال - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-35

ورزش 1

سادات حسيني سميرا

درس(ع): دو شنبه 11:00-12:30

واليبال - محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-37

ورزش 1

حسن آبادي مرضيه

درس(ع): دو شنبه 13:30-15:00

فوتسال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-39

ورزش 1

توانايي كارگر آزاده

درس(ع): دو شنبه 08:00-09:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-41

ورزش 1

توانايي كارگر آزاده

درس(ع): دو شنبه 09:30-11:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-43

ورزش 1

توانايي كارگر آزاده

درس(ع): دو شنبه 11:00-12:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-45

ورزش 1

اردكاني زاده مليحه

درس(ع): سه شنبه 09:30-11:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-47

ورزش 1

اردكاني زاده مليحه

درس(ع): سه شنبه 11:00-12:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-49

ورزش 1

اردكاني زاده مليحه

درس(ع): سه شنبه 13:30-15:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-51

ورزش 1

اردكاني زاده مليحه

درس(ع): سه شنبه 15:00-16:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-53

ورزش 1

رضايي فاطمه

درس(ع): سه شنبه 08:00-09:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-55

ورزش 1

رضايي فاطمه

درس(ع): سه شنبه 09:30-11:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-57

ورزش 1

رضايي فاطمه

درس(ع): سه شنبه 11:00-12:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-59

ورزش 1

خرميان مهديه

درس(ع): چهار شنبه 08:00-09:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-61

ورزش 1

خرميان مهديه

درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-63

ورزش 1

ظريف كار مريم

درس(ع): چهار شنبه 08:00-09:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-65

ورزش 1

ظريف كار مريم

درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-67

ورزش 1

ظريف كار مريم

درس(ع): چهار شنبه 11:00-12:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-69

ورزش 1

ظريف كار مريم

درس(ع): چهار شنبه 13:30-15:00

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-71

ورزش 1

ظريف كار مريم

درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:30

تنيس روي ميز- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر

 

1229351-73

ورزش 1

خرميان مهديه

درس(ع): چهار شنبه 16:30-18:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-75

ورزش 1

اردكاني زاده مليحه

درس(ع): سه شنبه 16:30-18:00

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

1229351-77

ورزش 1

رفيعيان بهاره

درس(ع): سه شنبه 15:00-16:30

----- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي شهميرزاد

 

1229351-79

ورزش 1

سادات حسيني سميرا

درس(ع): دو شنبه 08:00-09:30

واليبال- محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر

 

ساعت